• FA
Friday, June 9, 2023

پژوهش

یکی از مهمترین امور در زمینه پژوهش، نهادینه کردن و یکپارچگی برنامه‌های پژوهشی در دانشگاه می‌باشد.
6.0.19.0
گروه دورانV6.0.19.0