پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
Saturday, November 27, 2021

پژوهش

یکی از مهمترین امور در زمینه پژوهش، نهادینه کردن و یکپارچگی برنامه‌های پژوهشی در دانشگاه می‌باشد.
5.7.5.0
گروه دورانV5.7.5.0